Orhan Yagizer Cinar

Hi, I am Orhan Yagizer. We will look into support vector machines in this Python notebook. If you’re ready, let’s start.

Import Libraries

Firstly, we need to import the necessary libraries.

Let’s Get Our Data

We’ll use the…

Evet, bugünkü konumuz YetGen… Hadi başlayalım.

Öncelikle YetGen Nedir?

Kısaca YetGen (açılımı Yetkin Gençler), 21. Yüzyıl yetkinlikleri farkındalık eğitimi programıdır. 12 haftalık sürede Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, girişimcilik ışığında çeşitli alanlarda eğitimler veren programdır.

Yetkin Gençler, 2015’ten bu yana 21. Yüzyıl yetkinliklerinin ve farkındalığının kazandırılmasını amaçlayan eğitim programıdır. Eğitimde takım çalışması…

Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında, iklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı hakkında 2015 yılında imzalanan, 2016 yılında yürürlüğe giren bir anlaşmadır.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler tarafından küresel ısınmaya yönelik imzalanan ilk hükümetler arası, uluslararası çevre sözleşmesidir. Sözleşme, çevresel kirliliklerin iklim değişikliği…

PISA (Programme for International Student Assessment) yani Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı.

PISA, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından 1997 yılında geliştirilen üçer yıllık dönemler halinde, 15 yaş grubundaki öğrencilere uygulanan beceri, yetkinlik ve bilgi düzeyinin ölçüldüğü uluslararası bir araştırmadır.

PISA çalışmasının amacı…

Post-truth nedir sizce? Post-truth, Oxford Sözlüğü tarafından 2016 yılının kelimesi seçildi. Türkçe olarak gerçek ötesi, gerçek sonrası, post olgusal olarak adlandırabiliriz post-truthu.

Post-truth, nesnel ve değişmez gerçeklerin belirli bir konu üzerinde kamuoyunu belirlemede, duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olması durumu olarak tanımlanan bir sıfat.

Post-truth, gerçek için paylaşılan…

Today I watched a TED video who the speaker is Luvvie Ajayi Jones.

She said -as a writer, speaker, and entrepreneur, she mentions that we should always defend the truth and that justice must be provided.

Says that keeping quiet is comfortable, and anything in life should be initiated without fear like being a domino.

For her, being the domino looks like public speaking and she suggests that we always speak and defend what we are right in life without fear, without paying attention to anything, without giving in to power.

And finally, she said telling the truth should not be a revolutionary act. So it’s our job, it’s our obligation, it’s our duty to speak truth to power, to be the domino.

Thanks to everyone who reads.

Originally published at http://orhanyagizercinar.com on May 17, 2021.

Hi, everyone. I am Orhan Yagizer. In this article, I will work with the Logistic regression algorithm in python. Let’s get start it.

Firstly, what is a logistic regression algorithm?

Logistic regression is a statistical model that in its basic form uses a logistic function to model a binary dependent variable, although many more complex extensions exist…

Orhan Yagizer Cinar

Founder at Codecort |Leader at Young Leaders Over The Horizon| YetGen 21'2| Advisory Board Member at GelecektekiSen| Blogger| Data Science orhanyagizercinar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store