Sign in

Orhan Yağızer Çınar

Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında, iklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı hakkında 2015 yılında imzalanan, 2016 yılında yürürlüğe giren bir anlaşmadır.

https://ec.europa.eu/clima/events/articles/0107_en

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler tarafından küresel ısınmaya yönelik imzalanan ilk hükümetler arası, uluslararası çevre sözleşmesidir. Sözleşme, çevresel kirliliklerin iklim değişikliği üzerindeki etkisini ve atmosferdeki sera gazı gibi zararlı gazların olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalar yapılmasını amaçlamaktadır. 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Aynı tarihte “Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi” ve “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi” de kabul edilmiştir.


PISA (Programme for International Student Assessment) yani Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı.

PISA

PISA, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından 1997 yılında geliştirilen üçer yıllık dönemler halinde, 15 yaş grubundaki öğrencilere uygulanan beceri, yetkinlik ve bilgi düzeyinin ölçüldüğü uluslararası bir araştırmadır.

PISA çalışmasının amacı eğitimde standartlaştırmayı ve gelişmeyi arttırmakla birlikte dünyadaki öğrencilerin başarısını karşılaştırmak ve test etmektir.

PISA’da 15 yaş grubundaki öğrencilerin, matematik okuryazarlığı, fen bilimleri okuryazarlığı ve okuma becerileri hakkında veriler toplanıyor. Bunun yanında öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okullarındaki eğitim ortamları vb. alanlarda da veriler toplanmakta.


Post-truth nedir sizce? Post-truth, Oxford Sözlüğü tarafından 2016 yılının kelimesi seçildi. Türkçe olarak gerçek ötesi, gerçek sonrası, post olgusal olarak adlandırabiliriz post-truthu.

Modern-Truth/ Post-Truth / Truth

Post-truth, nesnel ve değişmez gerçeklerin belirli bir konu üzerinde kamuoyunu belirlemede, duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olması durumu olarak tanımlanan bir sıfat.

Post-truth, gerçek için paylaşılan nesnel standartların ortadan kalkması ve gerçek veya alternatif gerçek, bilgi, fikir, inanç ve doğru arasında dolambaçlı kaymaya sebep olan siyasal ve felsefi bir kavram.

Peki Post-Truth Neden Yılın Kelimesi Seçildi?

Post-truth kelimesi ilk olarak Brexit referandumu sırasında kullanılmaya başlanıyor. Kullanımdaki artış ise 2016'daki ABD başkanlık seçimleri sırasında başlıyor ve ABD’de bir patlama yaratıyor. En yoğun kullanılan…


Today I watched a TED video who the speaker is Luvvie Ajayi Jones.

She said -as a writer, speaker, and entrepreneur, she mentions that we should always defend the truth and that justice must be provided.

Says that keeping quiet is comfortable, and anything in life should be initiated without fear like being a domino.

Luvvie Ajayi Jones.

For her, being the domino looks like public speaking and she suggests that we always speak and defend what we are right in life without fear, without paying attention to anything, without giving in to power.

And finally, she said telling the truth should not be a revolutionary act. So it’s our job, it’s our obligation, it’s our duty to speak truth to power, to be the domino.

Thanks to everyone who reads.

Originally published at http://orhanyagizercinar.com on May 17, 2021.


Hi, everyone. I am Orhan Yagizer. In this article, I will work with the Logistic regression algorithm in python. Let’s get start it.

Firstly, what is a logistic regression algorithm?

Logistic regression is a statistical model that in its basic form uses a logistic function to model a binary dependent variable, although many more complex extensions exist. In regression analysis, logistic regression (or logit regression) is estimating the parameters of a logistic model (a form of binary regression).

In statistics, the logistic model (or logit model) is used to model the probability of a certain class or event existing such as pass/fail, win/lose, alive/dead or healthy/sick. This…

Orhan Yağızer Çınar

Leader at Young Leaders Over The Horizon| YetGen 21'2| High School Advisory Board Member at GelecektekiSen | Blogger | Data Science www.orhanyagizercinar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store